06 november 2014

Modulnytt

Designa ditt egna attefallshus!

De nya så kallade Attefallshusen beskrivs av regeringen som ett komplementbostadshus. Lagen trädde i kraft 2 juli 2014 och innebär att det är tillåtet att utan bygglov bygga ett upp till 25 kvadratmeter stort komplementhus i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Byggnaden får användas som till exempel permanentbostadshus, garage, förråd eller gäststuga.

Man måste dock anmäla bygget till kommunen. Huset ska också vara ett komplement till ett redan existerande en- eller tvåbostadshus som har bygglov.

Attefallshus beslut

  • Husen kan uppföras med kök, badrum och åretruntstandard.
  • Arean får maximalt uppgå till 25 kvadratmeter och den högsta nockhöjden är satt till 4 meter. Boytan ligger på cirka 20 kvadratmeter.
  • Husen får byggas utan bygglov om de byggs 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs tillstånd från grannen.
  • Bygget av ett komplementbostadshus måste anmälas till kommunen, även om det inte krävs något bygglov.
  • Ett krav för att få bygga ett komplementbostadshus är att det finns en huvudbyggnad på tomten.
  • Branschorganisationen TMF bedömer att husen kommer att kosta mellan 10.000-30.000 kronor kvadratmetern, beroende på standard och utförande.

Kommun kan kräva bygglov i vissa fall

Även om Attefallshus beslutet är bygglovsbefriat kan kommunen kräva bygglov:

  • kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör värdefull miljö.
  • Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område.
  • Om komplementbostadshuset, tillbyggnaden och inredandet av ytterligare en bostad är inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övning- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.

Befintliga regler om redan bygglovsbefriade åtgärder, till exempel friggebodar, fortsätter att gälla även i fortsättningen.