Vilket Attefallshus passar dig bäst? Välj nedan utav våra modeller

  • Vi låter dig välja fritt bland kvalitativa varumärken som gör ditt attefallshus unikt!

    VI PÅ - MODULHUS

Vi har visningshus i hela Sverige

Modulhus Levererar hus till hela Sverige - snabb leverans

1

Vad är ett attefallshus

REGLER FÖR ATTEFALLSHUS

Husen kan uppföras med kök, badrum och åretruntstandard. Arean får maximalt uppgå till 25 kvadratmeter och den högsta nockhöjden är satt till 4 meter. Boytan ligger på cirka 20 kvadratmeter.Husen får byggas utan bygglov om de byggs 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs tillstånd från grannen.</li>

  <li>Bygget av ett komplementbostadshus måste anmälas till kommunen, även om det inte krävs något bygglov.</li>
  <li>Ett krav för att få bygga ett komplementbostadshus är att det finns en huvudbyggnad på tomten.</li>
  <li>Branschorganisationen TMF bedömer att husen kommer att kosta mellan 10.000-39.000 kronor kvadratmetern, beroende på standard och utförande.</li>
</ul>

VAD ÄR ETT ATTEFALLSHUS

Attefallshus är ett komplementbostadshus som får byggas utan bygglov med en sammanlagd yta om upp till 25 kvm (kräver anmälan till kommunen). På attefallshus.se listas leverantörer av attefallshus, regler samt tips för att bygga attefallshus. Attefallshus.se är den självklara mötesplatsen för de som vill bygga eller köpa ett attefallshus.

STORLEK PÅ ATTEFALLSHUS

Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Du kan bygga flera attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).

Om du uppför attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande.

STRANDSKYDD, VÄG OCH JÄRVÄGSOMRÅDE

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Nära allmän väg och järnvägsområde finns särskilda regler. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

2

Regler för attefallshus

VAD FÅR ETT ATTEFALLSHUS ANVÄNDAS TILL

Till skillnad från friggeboden får attefallshuset inredas som självständig bostad, som får användas både som fritidsbostad och permanentbostad. I så fall är den ett komplementbostadshus. Det är också möjligt att använda attefallshuset som komplementbyggnad, det vill säga som till exempel uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller båthus.

ATTEFALLSHUSETS BYGGERGLER

Ett attefallshus ska följa Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, EKS. Reglerna är olika beroende på vad ett attefallshus ska användas till. Till exempel ska ett attefallshus som ska användas som ett komplementbostadshus för permanentboende ha alla bostadsfunktioner som ska finnas i en bostad. Det är då exempelvis funktionerna inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker. Attefallshus som ska användas som komplementbostadshus för permanentboende ska också vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

ANMÄLAN TILL KOMMUNEN

En anmälan ska vara skriftlig och skickas till byggnadsnämnden. Bifoga de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som nämnden behöver för sin bedömning av om de krav som finns, till exempel de tekniska egenskapskraven, kan antas vara uppfyllda. Ansökan ska också innehålla uppgifter om byggherrens person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetsbeteckning och när arbetena ska påbörjas. Du ska också bifoga ett förslag till kontrollplan. Om det behövs en kontrollansvarig ska du föreslå en sådan. Många kommuner har blanketter för anmälan.